فصل دوم- تعاریف
ماده2 - عبارات و اصطلا‌حات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف_ قانون مدیریت پسماندها: منظور قانون مدیریت پسماندها_ مصوب 1383- می باشد.
ب_ سازمان: سازمان حفاظت محیط ‌زیست.
پ_ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ت_ پسماندهای پزشکی ویژه: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه که به دلیل بالا‌ بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتغال‌، خورندگی و مشابه آن که به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند، گفته می‌شود.
ث_ چهار دسته اصلی پسماند پزشکی: 1_ پسماند عفونی 2_ پسماند تیز و برنده 3_ پسماند شیمیایی و دارویی 4_ پسماند عادی.
ج_ بی‌خطرسازی: اقدام‌هایی که ویژگی خطرناک بودن پسماند پزشکی را رفع نماید.
چ_ سایر تعاریف مندرج در این ضوابط همان تعاریف قانون و آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها خواهد بود.

فایل ها