فصل دوم (فضای فیزیکی)
ماده 11- هر مطب پزشکی باید حداقل دارای اتاق معاینه با فضای مناسب و یک سالن انتظار با مساحت مناسب و سرویس های کامل بهداشتی منطبق با شرایط منطقه ای و نظر دانشگاه دانشکده علوم پزشکی مربوط باشد.

تبصره 1-هر مطب پزشکی دارای مجوز تزریقات و پانسمان ، میتواند علاوه بر اتاق های فوق،یک اتاق با حداکثر دوتخت جهت ارائه خدمات تزریقات دارو ،سرم و انجام پانسمان تخصیص دهد.
تبصره 2- وجود یک اتاق مجزا برای سایر خدمات پزشکی نظیر ثبت نوار قلبی ،گچ گیری و اقدامات حیاتی اورژانس نظیر CPR با رعایت جدا و محفوظ بودن بیماران اختیاری است ولی هر گونه افزایش اتاق ها و تجهیزات که مطب را تبدیل به موسسه درمانی نماید ، ممنوع می باشد.

ماده 12-معاینه بیماران به طور همزمان مجاز نمی باشد و محل معاینه بیماران باید از محل انتظار کاملاً جدا باشد.

ماده 13- پوشش دیوارها و سقف باید سالم ،صاف،بدون درز و شکاف و تمیز باشد.

ماده 14- کف کلیه اتاق ها ،راهروها،توالت و محوطه دستشویی باید سالم،صاف،بدون درز و شکاف از جنس قابل شستشو باشد.

تبصره 1- دیوارهای اتاق مربوط به واحد تزریقات و پانسمان ،باید تا ارتفاع 80/1 متر از کف با کاشی ،سرامیک یا سنگ پوشیده شده باشد. درغیر این صورت کلیه وجوه دیوار با رنگ قابل شستشو نظیر رنگ روغن زده و تمیز باشد.
تبصره2-نصب دستشویی همراه با مایع صابون در واحد تزریقات و پانسمان ضروری می باشد.

ماده 15- کاسه سنگ توالت و دستشویی ها از جنس سرامیک یا چینی سالم و بدون شکستگی یا ترک خوردگی بوده و مجهز به شتر گلو باشد.

ماده 16- دیوار محل نصب دستشویی (اطراف دستشویی) به طورمناسب کاشیکاری گردد و دیوار توالت قابل شستشوی روزانه باشد. (دیوار توالت حتی الامکان تا ارتفاع 80/1 متر از کف با کاشی،سرامیک یا سنگ پوشیده باشد.

ماده 17-در و پنجره ها باید سالم و رنگ آمیزی شده و تمیز باشد (در وپنجره های آلومینیومی نیازی به رنگ آمیزی ندارند.) همچنین میز و صندلی و نیمکت ها بایست سالم و قابل نظافت باشند.

ماده 18- مطب باید دارای انشعاب آب لوله کشی بهداشتی باشد.در صورت عدم وجود شبکه لوله کشی ،آب مصرفی (آشامیدنی و بهداشتی)مورد تأیید مسئولین بهداشتی باشد.

ماده 19- فاضلاب مطب باید به روش بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.
ماده 20- ساختمان مطب به گونه ای باشد که مانع تجمع و تکثیر حشرات و جوندگان گردد.
ماده 21- رعایت اصول فنی و نکات ایمنی در کلیه قسمت های ساختمان ضروری می باشد.

ماده 22- درجه حرارت اتاق ها، هال و راهروها برحسب فصول مختلف سال متعادل می باشد و حتی الامکان از تهویه مناسب و نور کافی برخوردار باشد. در صورت عدم وجود سیستم حرارت مرکزی، حداقل وسیله حرارتی قابل قبول بخاری نفتی کاربراتوردار و مجهز به دودکش مناسب می باشد.

فایل ها