فصل سوم- تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
ماده 31 – تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده 1 آیین نامه اجرائی ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود.
مرتبه اول – تعطیل واحد تولید غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ضبط لوازم تولید به نفع دولت.

چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:
مرتبه اول – تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت
مرتبه دوم – علاوه بر مجازات های مرتبه اول ،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازات های مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه

ماده 32 – تولید مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد،در صورت تخلف.
مرتبه اول – تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه چهارم – تعطیل واحد تولیدی تا یکسال.

ماده 33 – حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه چهارم – تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.

ماده 34 – کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد، درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف با مجازاتهای زیر محکوم می شود.
مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

ماده 35 – تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت می باشند.تخلف از مفاد این ماده در صورتیکه عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد،از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال.
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال
مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال
مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش

در صورتیکه مواد اولیه بکار رفته در فرمول ساخت،از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد ،متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
مرتبه اول – ضبط کالای تولید و در صورت سمی و یا زیان آور بودن،معدوم نمودن کالا.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ،جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال .
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ماده 36 – شرکتهای پخش ،فروشگاهها،سوپر مارکتها،تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی میباشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود.
الف – شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ
مرتبه اول – اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.

ب – فروشگاها و سوپر مارکتها و سایر اماکن
مرتبه اول – اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ،جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.در صورت تکرار - تعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده 37 – فروشگاهها ،سوپر مارکتها،تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند.عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم،تعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده 38 – سازمانها و شرکتهای وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی،آرایشی و بهداشتی در صورتی میتوانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
الف – وارد کنندگان:
مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.

ب – تولید کنندگان:
مرتبه اول – اخطار جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.

ماده 39 – متصدیان و مسوولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی ،بهداشتی،اماکن عمومی ،مراکز بهداشتی درمانی،مراکز آموزشی و پرورشی ،محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند.متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقض بهداشتی،به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ یکهزار تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم،زندان از یک تا شش ماه.

تبصره – در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر،با لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین،محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد.

ماده 40 – در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتیکه تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد ،حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:
مرتبه اول – اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم – تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.
مرتبه چهارم – زندان از یک تا شش ماه.

فایل ها