فصل سوم- حدود و اختیارات
ماده3- وزارت، مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و روش‌های مصوب امی باشد.

ماده 4- اجرای ضوابط و روش‌های مصوب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که پسماندهای پزشکی را در هر شکلی تولید، تفکیک، جداسازی، ‌جمع‌آوری، دریافت، ذخیره، حمل، ‌تصفیه، دفع یا مدیریت می نمایند، الزامی‌ است.

ماده5- مدیریت‌های اجرایی پسماند موظف‌اند، براساس معیارها و ضوابط وزارت ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلا‌مت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.

ماده6- تولیدکنندگان پسماند موظف‌اند، در جهت کاهش میزان تولید پسماند برنامه عملیاتی داشته باشند.

ماده7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به تأسیس مرکز درمانی اعم از بیمارستان، درمانگاه و کلینیک می‌نمایند، موظف‌اند، برنامه مدیریت اجرایی پسماند واحد یادشده را به تأیید وزارت برسانند.

ماده8- پسماندهای پزشکی ویژه براساس تعریف مندرج در قانون، تا قبل از زمانی که تبدیل به پسماند عادی شوند، به عنوان پسماند ویژه محسوب می‌شوند.

فایل ها