فصل سوم (مقررات بهداشتی)
ماده 23- وجود مواد پاک کننده مایع در دستشویی برای بیماران و مواد ضدعفونی کننده مناسب جهت سطوح و تجهیزات در مطب الزامی است.

ماده 24 - استفاده از وسایل یکبار مصرف با توجه به نوع خدمات برای هر بیماری ضروری است و می بایست پس از استفاده بطریق بهداشتی دفع گردند.

ماده 25- تفکیک زباله های خطرناک (وسایل عفونی،سرسوزن،تیغ بیستوری و سایر وسایل برنده ،مواد آلوده به انساج و خون و سرم) از زباله های عادی ضروری است و باید در کیسه های مقاوم زباله قرارگرفته وبطریق بهداشتی دفع شوند.
تبصره- تیغ های جراحی و سر سوزن های مصرف شده باید در ظروف مقاوم و ایمن جمع آوری و دفع بهداشتی گردند.

ماده 26- وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و دارای کیسه زباله مقاوم در قسمت های مختلف مطب الزامی است.

ماده 27- کلیه تخت های قابل استفاده برای بیماران، دارای ملحفه تمیز و سالم باشند ویا با پوشش کاغذی مناسب پوشیده شده باشند.

ماده 28- ابزار مورد مصرف در مطب که نیاز به گندزدایی(disinfection) و یا سترون کردن (sterilization) دارد باید بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف ،گندزدایی یا سترون گردد.

ماده 29- کلیه قسمت های مطب بطور مرتب نظافت و در موارد ضروری محل های آلوده با یکی از مواد گندزدا، گندزدایی (ضدعفونی) گردد.

فایل ها