فصل پنجم (اطلاع رسانی و ثبت اطلاعات)
پزشکان در انتخاب نوع تابلو، سرنسخه، کارت ویزیت و بکاربردن عناوین باید بر اساس مفاد آئین نامه مصوب شورای عالی نظام پزشکی مورخ 4-9/78 و مصوبات بعدی اقدام نمایند.

ماده 35 - اطلاع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم به خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز زیر نظر سازمان نظام پزشکی هر منطقه قابل انجام است.
تبصره-نحوه اطلاع رسانی منطبق با مقررات سازمان نظام پزشکی کشور و تصمیمات متخذه در هر حوزه سازمان نظام پزشکی می باشد.

ماده 36- اطلاع رسانی باید حاوی اطلاعات پایه (نام ،تخصص،آدرس،تلفن،ساعات کار،وسایل تشخیصی درمانی مطابق با ماده 32 و 33 )و مشمول کلیه پزشکان و دندانپزشکان متقاضی در هر حوزه سازمان نظام پزشکی باشد.
تبصره- هر گونه تبلیغات انفرادی در رسانه ها و جراید کشور و یا تبلیغ درمان های پزشکی (نظیر تبلیغ ترک اعتیاد) به منزله تبلیغات تجاری و مجعول محسوب گشته و منع قانونی دارد.

ماده 37 - بایگانی مدارک پزشکی و نگهداری سوابق پزشکی بیماران در مطب ضروری است بگونه ای که قابل دسترسی باشد.

ماده 38- گزارش دهی «بیماری های اعلام شده» از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجباری می باشد.

فایل ها