فصل چهارم- طبقه‌بندی پسماندهای پزشکی
ماده9 - طبقه‌بندی پسماندهای پزشکی به شرح زیر می باشد:
الف_ عادی (شبه خانگی)
ب_ پسماندهای ناشی از مراقبت‌های پزشکی (پسماندهای پزشکی ویژه)

در جدول پیوست شماره یک که به مهر «پیوست تصویب نامه هیأت وزیران» تأیید شده، فهرست شرح تفصیلی این پسماندها ارایه شده است.

 

جدول شماره 1: ویژگیهای ظروف و کیسه های تفکیک پسماندهای پزشکی

ردیف نوع پسماند نوع ظرف رنگ ظرف برچسب
1 عفونی کیسه پلاستیکی مقاوم٭1 زرد عفونی
2 تیز و برنده استاندارد Safety Box ٭2 زرد با درب قرمز تیز تیز و برنده-دارای خطر زیست
3 شیمیایی و دارویی کیسه پلاستیکی مقاوم٭3 سفید یا قهوه ای شیمیایی دارویی
4 پسماند عادی کیسه پلاستیکی مقاوم٭4 سیاه عادی


1- لازم است کیسه های فوق در سطل های پلاستیکی زرد رنگ نگهداری شوند.
2- مؤسسه استاندارد، استاندارد این ظروف را تدوین نموده است.
3- لازم است کیسه های فوق در سطل های پلاستیکی سفید یا قهوه ای رنگ نگهداری شوند.
4-لازم است کیسه های فوق در سطل های پلاستیکی آبی رنگ نگهداری شوند.

فایل ها