فصل چهارم (تجهیزات)
ماده30- مطب دارای واحد تزریقات و پانسمان، علاوه بر داروهای اورژانس باید مجهز به کپسول اکسیژن،وسایل تزریقات و پانسمان و تخت و فضای مربوطه باشد.
تبصره- در مطب هایی که اقدام به تلقیح واکسن می نمایند، رعایت زنجیره سرد در نگهداری واکسن الزامی است.

ماده 31- در مطب هایی که جراحی سرپایی و یا معاینات زنانگی به عمل می آید ،وجود دستگاه نور یا اتوکلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی و معاینه الزامی است.

ماده 32- بکارگیری فناوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند، در مطب ممنوع است،نظیر وسایل پرتوپزشکی،پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر (لیزر پوست)و لیزیک(لیزر چشم).

ماده 33- روش ها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاه های EEG،NCV،EKG،دانسیتومتری، سونیکید، لیزر، کرایو، کوتر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروآکوپانکچر، چراغ مادون قرمز، UV با رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است، در مطب قابل استفاده و بهره برداری است.
تبصره- در خصوص دستگاههای قابل استفاده در مطب که نیاز به تبحرخاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخص می باشند، دستورالعمل های مربوطه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی اعلام می گردد) نظیر نحوه و شرایط اندوسکوپی در مطب، شرایط راه اندازی دستگاه دانسیتومتری، اپی لیزر و غیره.

فایل ها