قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 18/5/1362
ماده واحده – ازتاریخ تصویب این قانون تأسیس هرنوع مطب و پلی کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه وزارت بهداری و کسب پروانه ها باشد.

تبصره 1 – پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای مطب هستند موظف به درخواست پروانه می باشند و وزارت بهداری مکلف است در محل های فعلی برای آنان پروانه صادر نماید.

تبصره 2- پزشکان و دندانپزشکانی که از شروع جنگ تحمیلی (1/7/1359) از محل های جنگی و سایر استانها تغییر محل داده و در تهران مطب احداث نموده اند، پس از خاتمه جنگ ملزم به بازگشت به محل سابق خود می باشند.

تبصره 3- آ ئین نامه اجرائی این قانون ازتاریخ تصویب به مدت 3 ماه از طرف وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فایل ها