رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی ......
رئیس محترم بیمارستان ......


سلام عليکم
        با احترام؛ همچنانکه مستحضرید بسیاری از بیماران نیازمند به پیوند اعضاء به علت کمبود اهداکننده اعضاء و عدم دریافت ارگانهای حیاتی متاسفانه فوت می نمایند. با توجه به اینکه شناسایی موارد مرگ مغزی بستری در بخش های ویژه و ICU  مراکز درمانی و معرفی آنها به واحد شناسایی و فراهم آوری اعضاء پیوندی نقطه آغازین فعالیت گروه های مختلف جهت بازیافت مطلوب اعضاء و پیوند به بیماران نیازمند می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید سوپروایزر محترم  و سرپرستاران محترم بخش های ویژه ، تمام موارد مرگ مغزی (از ۳ تا ۶۸ سال) را در اسرع وقت به منظور جلوگیری از نارسایی ارگان های حیاتی به کارشناس واحد شناسایی و فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی آقای صمدی به شماره همراه ۰۹۱۲۷۵۷۵۹۰۰ و یا ستاد هدایت و رسیدگی به امور درمان به شماره تلفن ۳۷۷۸۷۴۰۰  و  فاکس ۳۷۷۸۸۶۸۶ اطلاع دهند.
در ضمن نامه شماره ۸۳/۹۱۰۵ وزارت متبوع در خصوص لزوم اعلام بیماران مرگ مغزی توسط مراکز درمانی به پیوست می باشد.