مصوبه کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب، اسفند 80
کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آیین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب در جلسات مورخ 8/12/1380 و 15/12/1380 شرایط جدیدی برای استفاده از تسهیلات تبصره 7 ماده 13 آئین نامه مذکور تصویب کرد متن کامل مصوبه کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب بدین شرح است:

الف) شرایط کلی افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1- دارای پروانه دائم پزشکی
2- در نظر گرفتن شهر محل انجام تعهدات دستیاری (ضریب k) در مورد متخصصین
3- اعلام نیاز از مراکز خیریه ،دولتی یا خصوصی مورد تأیید معاونت درمان دانشگاه مربوطه

ب) شرایط خاص افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1- پزشکان و دندانپزشکانی که با تأیید شورای عالی مبتلا به بیماری جسمی صعب العلاج می باشند،جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی،خیریه و یا تاسیس مطب در شهر محل سکونت نامبرده

2- خانم های پزشک و دندانپزشک متأهل جهت اشتغال در مراکز درمانی خیریه ،خصوصی یا دولتی در شهر محل سکونت همسر

3 - خانم های پزشک و دندانپزشک مشمول بند (ب)تبصره 9 ماده 13 که اکنون مطلقه هستند یا همسرشان فوت گردیده است ،جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت

4- خانم های پزشک و دندانپزشک متاهل که همسرشان کادر ثابت نیروهای مسلح و یا کارکنان رسمی دولت می باشند، جهت تأسیس مطب در محل سکونت همسر و درمورد پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان شاغل رسمی ادارات دولتی و یا کادر ثابت نیروهای مسلح می باشند، جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در شهر محل سکونت همسر و تأسیس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ.

5- پزشکان و دندانپزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور که از ارز دولتی استفاده نکرده اند جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت طبق تأیید کلانتری

6- پزشکان و دندانپزشکانی که به طور قرار داد خرید خدمت – شرکتی – پیمانی شاغل در بخش دولتی یا لشکری هستند جهت تأسیس مطب در شهر محل خدمت نامبرده مشروط به همکاری در بخش دولتی یا لشکری حداقل یک شیفت کامل در روز به تأیید کارگزینی اداره مربوطه و عدم نیاز در ساعات غیر اداری در مورد ارتش و سپاه با تأییدیه از ستاد مشترک

7- پزشکان و دندانپزشکانی که یکی از اعضای اصلی خانواده شان (پدر- مادر- همسر- فرزند) دارای بیماری صعب العلاج با تأیید شورای عالی پزشکی می باشند جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ کشور بدون در نظر گرفتن سقف جمعیت و در صورت تک فرزند بودن، تأسیس مطب در شهر محل سکونت پدر و مادر

8- پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان در یکی از دانشگاههای شهر محل سکونت همسر، دانشجو باشند جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب در یکی از شهرستان های مجاز یا اشتغال در یکی از مراکز خیریه، خصوصی و یا دولتی در همان شهر

9- خانم های پزشک و دندانپزشک عمومی متأهل که خدمات قانونی را در مناطق ضریب دار گذرانده اند جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی،خیریه یا دولتی یا تأسیس مطب در شهر محل سکونت همسر

10- همسر و فرزند شهدا ،جهت اشتغال در مراکز درمانی خیریه ،دولتی و یا خصوصی در پنج شهر بزرگ یا تأسیس مطب در شهرهای مجاز استان

11- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق مندرجات شناسنامه، خود یا همسر متقاضی به شرح ذیل بومی شهر مورد درخواست شناخته شوند (پدر، مادر، خود متقاضی و یا همسر ایشان سه نفر از 4 نفر مذکور متولد آن شهر باشند.) با کسب حداقل 250 امتیاز برای پنج شهر بزرگ و بدون کسب امتیاز برای شهرهای مجاز استان مربوطه

12- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق برگ قیم نامه یا کفالت نامه و یا ...از اداره سرپرستی وابسته به وزارت دادگستری، سرپرستی خانواده به عهده ایشان باشد با رعایت سایر مقررات مربوط جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب (در شهر محل سکونت پدر و مادر)

13- پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص دارای پروانه دائم که در استخدام رسمی یکی از ادارات عمومی غیر دولتی باشند (با ارائه حکم استخدامی و گواهی معتبر از عالی ترین مقام اجرایی اداره مربوطه مبنی بر موافقت با کار خصوصی نامبرده در ساعات غیر اداری) جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب مشروط در شهر محل خدمت

14- موارد خاصی که با تشخیص سازمان نظام پزشکی دارای مشکلات خاص می باشند.

فایل ها