دکتر محمود پرهام

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

وظايف عمومي معاونان:

۱- ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
۲- تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب
۳- ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر
۴- پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه
۵- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها
۶- برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليت‌ها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذي‌ربط مطابق با اولويت‌هاي دانشگاه
۷- همكاري با ساير معاونت‌ها جهت جسن اجراي برنامه‌هاي دانشگاه
۸- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه

فعاليت های حوزه  معاونت درمان

Ÿ۱- نظارت و بازرسي موسسات پزشكي و پيراپزشكي
 Ÿ۲-  پاسخگويي به شكايت و تكريم ارباب رجوع
Ÿ ۳- امور صدور پروانه هاي موسسات پزشكي و پيراپزشكي
 ۴- توسعه و بهسازي منابع فيزيكي Ÿ
۵ - امور بيماريهاي خاص Ÿ
 ۶ تهيه و تجزيه و تحليل آمار و شاخص هاي درماني و اطلاع رساني Ÿ
 ۷- ارزشيابي مراكز درمانی دانشگاهي و غيردانشگاهي
Ÿ ۸- امور پرستاري و مامائي Ÿ
۹- استاندارد سازي و ارتقاي كيفي خدمات آزمايشگاه ها Ÿ
 ۱۰-هدايت و تعيين خط مشي به مراكز پزشكي و پيراپزشكي تحت پوشش

اهداف سازماني معاونت درمان

اهداف سازماني معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم تامين، ‌حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه مي باشد و در اين راستا سه هدف اصلي يعني توسعه كمي و كيفي خدمات درماني و تأمين رضايتمندي مراجعين را به عنوان مبناي كار خود قرار داده است. در همين ارتباط اين معاونت تأكيد بر توسعه كيفيت را به عنوان مهمترين اصل خود كه رضايتمندي مراجعين را نيز به دنبال دارد، برگزيده است. رسيدن به اهداف اصلي معاونت درمان،‌ بررسي و تعيين وضعيت موجود و تعيين وضعيت مطلوب و توجه به اقتصاد درمان،‌ همواره مورد نظر اين معاونت بوده است. اهداف معاونت درمان دانشگاه را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:
۱- توسعه كمي:
- دستيابي به آمار مورد نياز واحدهاي درماني براي افزايش سطح دسترسي و كيفي مراجعين به خدمات درماني، آزمايشگاهي و ... - تعيين وضعيت مطلوب در پايان هرسال از برنامه هاي معاونت درمان. اصلاح تعداد و ظرفيت واحدهاي درماني و آزمايشگاهي دانشگاه در جمعيت تحت پوشش براساس نيازهاي درماني از جمله افزايش يا كاهش تعداد واحدها. بررسي وضعيت موجود نيروي انساني و تعيين وضعيت مطلوب در حوزه هاي تحت پوشش. بررسي وضعيت موجود تجهيزات و تعيين وضعيت مطلوب در حوزه هاي تحت پوشش. توجه به اقتصاد درمان در بهينه سازي امكانات كمي و درماني مناسب جهت مراجعين به معاونت.
 ۲- ارتقاي كيفي:
- تعيين وضعيت شاخص هاي موجود سلامت در حوزه هاي تحت پوشش. - تعيين وضعيت مطلوب سلامت در حوزه هاي تحت پوشش. - ارتقاي سطح آگاهي و توانمندي نيروهاي انساني خدمات درماني معاونت. - ارتقاي سطح آگاهي و توانمندي نيروهاي مديريتي خدمات درماني معاونت. - ارتقاي استانداردهاي تكنولوژي پزشكي خدمات درماني تحت پوشش. - توجه به اقتصاد درمان در بهينه سازي و ارتقاي كيفيت سلامت مراجعين براساس شاخص هاي استاندارد.
 ۳- تأمين رضايتمندي خدمات گيرندگان:
- تعيين وضعيت مطلوب رضايتمندي گيرندگان و دهندگان خدمات درماني. - ارائه سريع و آسان خدمات درماني به مراجعين در حوزه هاي تحت پوشش. - افزايش و ارتقاي انگيزه گيرندگان و دهندگان خدمات درماني مراجعين معاونت. - توجه به اقتصاد در جهت بهينه سازي و رضايتمندي گيرندگان خدمات درماني.