ماده 13- اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسته به جمعیت محل و تعداد پزشکان آن محل و اولویت دادن به مناطق محروم خواهد بود که بر طبق آن پروانه صادر می شود، مدت توقف پزشک در یک نقطه بسته به کیفیت منطقه خدمت او (با توجه به عوامل محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا موضوع آئین نامه مربوطه مصوب هیأت وزیران و تغییرات بعدی آن) و کسب امتیازات لازم خواهد بود.این مناطق به 7 درجه تقسیم می شود.
درجه 1- مناطقی که پس از سه سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ،پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 2- مناطقی که پس از سه و نیم(5/3) سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا ،می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 3- مناطقی که پس از چهار سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 4- مناطقی که پس از پنج سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.
درجه 5-مناطقی که پس از شش سال خدمت مجاز پزشکی درآنجا پزشک می تواند در هرشهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد .
درجه 6- مناطقی که پس از 7 سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا پزشک می تواند در شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد .
درجه 7- مناطقی که پس از چهارده سال خدمت مجاز پزشکی در آنجا پزشک می تواند در هر شهر از کشور پروانه مطب دریافت دارد.

تبصره 1- کلیه خدمات قانونی پزشکان با احتساب ضرایب و امتیازات مربوطه در ماده فوق و تبصره های آن به حساب خواهد آمد .منظور از خدمات قانونی پزشکی ،خدمت وظیفه عمومی ،خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی و خدمت خارج از مرکز و خدمت یک ماهه پزشکان براساس قوانین مربوطه می باشد.

تبصره 2- در صورتی که پزشکان پس از اخذ پروانه تأسیس مطب بخواهند بطور تمام وقت و بدون مطب در شهری که برای آن پروانه مطب گرفته اند در خدمات دولتی انجام وظیفه نمایند ،مدت خدمت آنان به همان ترتیب فوق محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- پزشکان کادر هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و پزشکان کادر ثابت نیروهای مسلح (ارتش، ژاندارمری، شهربانی، سپاه) و پزشکانی که در استخدام رسمی وزارت بهداری بوده و در طرح خود کفایی و یا طرح های تمام وقت بهداشتی درمانی به خدمت اشتغال دارند ،تا زمانی که در این مراکز خدمت می کنند با تشخیص عالی ترین مقام اجرائی هر یک از سازمان های مذکور، از شمول ماده فوق مستثنی بوده و برای آنان در همان شهر محل خدمتشان با رعایت سایر قوانین مربوطه با قید علت، پروانه تأسیس مطب صادر خواهد شد.

تبصره 4-سوابق طبابت پزشکانی که به صورت قانونی قبل از تصویب این آئین نامه اقدام به طبابت کرده اند ، همچنین سابقه کادر پزشکی مجاز آنان ،به نحوه فوق محاسبه می شود.

تبصره 5- پزشکان زمانی می توانند برای هر یک از شهرهای کشور با تمایل خود تقاضای تأسیس مطب نمایند که با احتساب ضرایب زیر حداقل 420 امتیاز کسب نمایند:
1- هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 1 ماده فوق 140 امتیاز دارد.
2 - هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 2 ماده فوق 120 امتیاز دارد.
3- هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 3 ماده فوق 105 امتیاز دارد.
4- هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 4 ماده فوق 84 امتیاز دارد.
5- هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 5 ماده فوق 70 امتیاز دارد.
6- هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 6 ماده فوق 60 امتیاز دارد.
7- هر سال خدمت پزشکی در مناطق درجه 7 ماده فوق 30 امتیاز دارد.

تبصره 6- کسری مدت یکسال در مناطق هفتگانه نیز بر طبق ضوابط فوق محسوب می شود و در محاسبه امتیازات مربوطه به روز، اعشار کمتر از نیم امتیاز حذف می شود و امتیاز نیم یا بیشتر، یک امتیاز محسوب می شود.

تبصره 7- تعیین نیاز پزشکی مناطق موضوع ماده 13 با توجه به کلیه عوامل محلی و امکانات پزشکی و جمعیت، براساس آمار و اطلاعات رسمی و مکتسبه و نیز اولویت مناطق از لحاظ خدمات پزشکی و ضوابط تغییر عوامل مطب از شهری به شهری دیگر در خلال مدت موضوع ماده 13 و همچنین ضوابط اولویت انتخاب محل از طرف پزشک با رعایت این آئین نامه، همه ساله از طرف کمیسیونی متشکل از دو نفر نماینده وزارت بهداری و دو نفر نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب شورای عالی نظام پزشکی، مشخص می شود. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت لازم الاجرا می باشد.

فایل ها