اهم وظایف واحد مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم

1- نظارت بر عملکرد بخشهای مدارک پزشکی مراکز تابعه دانشگاه
2- ارزشیابی بخشهای مدارک پزشکی، آمار واطلاع رسانی، انفورماتیک و پذیرش و ترخیص کلیه بیمارستانهای تحت پوشش
3- بررسی کارشناسی استعلامها ومکاتبات کلیه واحدهای تحت پوشش
4- پاسخگویی و ارائه راهکاردرخصوص قوانین، دستورالعمل ها و استانداردهای حرفه ای در زمینه های مستندسازی خدمات پزشکی، حقوق بیمار، سیستم های کامپیوتری، گردش بیمار، صدور گواهیها و...
5- بررسی کارشناسی در انجام توزیع نیروی طرحی مورد نیاز مراکز تابعه - نیروهای انتقالی –استخدامی –بررسی تعداد کل موارد پیشنهادی و متقاضی
6- تهیه گزارشات کارشناسی متعدد از جمله وضعیت نیروی انسانی مراکز تابعه و پیشنهاد حداقل استانداردها جهت تامین نیرو و استخدام جدید
7- برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی جهت ارتقاء شغلی
8- تهیه فرمهای مربوط به جمع اوری اطلاعات پایه آماری مراکز درمانی
9- تهیه فرمهایی جهت گرفتن اطلاعات عملیاتی از مراکز درمانی تابعه
10- ثبت اطلاعات اخذ شده از مراکز درمانی در رایانه و تجزیه و تحلیل آنها
11- تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه مراکز درمانی تابعه
12- جمع آوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات