"پایش های هفتگی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها توسط تیم کارشناسان معاونت درمان"

تیمی از کارشناسان معاونت درمان شامل: کارشناس تعالی خدمات بالینی، بیماریهای خاص و دیالیز، اورژانس بیمارستانی، اداره مامایی، اداره پرستاری، کنترل عفونت، بهداشت محیط، فناوری اطلاعات سلامت، گردشگری سلامت، بیماریهای غیرواگیر و غربالگری سرطان هر هفته با حضور در یک مرکز درمانی به پایش و بررسی نقاط ضعف و راه کارهای اصلاحی آن میپردازند.

ردیف

تاریخ

روز

پایش بیمارستان

1

29/10/1399

دوشنبه

مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی (ره)- امیرالمومنین (ع)

2

6/11/1399

دوشنبه

مرکز آموزشی درمانی شهدا

3

13/11/1399

دوشنبه

مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س)

4

20/11/1399

دوشنبه

مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت

5

27/11/1399

دوشنبه

بیمارستان ایزدی (از مجتمع خیرین سلامت)

6

4/12/1399

دو شنبه

مرکز آموزشی درمانی کامکار- عربنیا

7

11/12/1399

دوشنبه

بیمارستان ولیعصر (عج)

8

18/12/1399

دوشنبه

بیمارستان آیت الله گلپایگانی (ره)

9

18/12/1399

دوشنبه

مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س) (بخش عفونی- تریاژ)