کمیته تغذیه بالینی مراکز درمانی 

 

در جلسه مورخ 1400/03/18کارشناسان تغذیه مراکز درمانی که در سالن شهید احدی ستاد دانشگاه برگزار گردید در ابتدا آقای روح الله قنبری کارشناس مسئول تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد اهمیت تشکیل کمیته های تغذیه بالینی مراکز درمانی و پیاده سازی سیاست های اجرایی و ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان ها توضیحات لازم را بیان نمودند. در ادامه مصوبات و موارد مطرح شده در کمیته تغذیه بالینی مراکز درمانی بررسی و راه کارهای ارتقا پوشش تغذیه ای بیماران بستری در مراکز درمانی مطرح و مصوب گردید کلیه بیماران بخش های ویژه و دیالیز در مراکز درمانی تحت پوشش تغذیه ای قرار گیرند و متناسب با نیروی انسانی مراکز سایر بیماریهای اولویت دار مشمول این پوشش باشند.

همچنین در زمینه خدمات غذایی مراکز درمانی راه کارهای پیشنهادی مراکز پیرامون ارتقا کیفیت و تنوع غذایی بررسی گردید.