ماده 1- مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک درآن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد.
تبصره- پزشکانی که در استخدام رسمی دولت بوده یا خواهند بود چنانچه خارج از ضوایط استخدامی در قبال پذیرفتن بیمار علاوه بر حقوق، به هر عنوان دستمزدی دریافت دارند، محل کار آنان مطب تلقی می شود.

ماده 2- منظور از کلمه پزشک در این آئین نامه پزشکان، دندانپزشکان و متخصصان رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

ماده 3- شهر محل طبابت، عبارت از محدوده ای است که بر اساس تقسیمات کشوری بدین عنوان شناخته شده یا می شود.
تبصره – بخش های تابع هر شهرستان جزء همان شهر به شمار می رود.

فایل ها