شرح وظایف:
- ثبت نام از افراد جهت تکمیل فرم اهداء داوطلبانه عضو و ثبت کامپیوتری آن
- شناسایی بیماران مرگ مغزی به عنوان واحد شناسایی پیوند اعضاء در استان و تشخیص و تایید مرگ مغزی و ارجاع به مراکز فراهم آوری پیوند
- ارجاع مشخصات بیماران مرگ مغزی استان و همینطور کارت های اهداء داوطلبانه به اداره پیوند بیماری های خاص وزارتخانه
- ایجاد موقعیت های فرهنگی جهت شناسایی اهداء به جامعه با همکاری روابط عمومی دانشگاه
- پاسخگویی به مشکلات و سوالات مردم در خصوص اهداء پیوند اعضای پیوندی و سایر مسایل مرتبط