فصل اول ـ تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی
ماده 1- ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول : تعطیل موسسه و ضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت
مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول ،جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم :علاوه بر مجازات های مرتبه دوم ،زندان از شش ماه تا یک سال

ماده 2- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد :
مرتبه اول – تعطیل موسسه،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم – علاوه بر مجازات های مرتبه اول ،جریمه نقدی بمیزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال
مرتبه سوم – علاوه بر مجازات های مرتبه اول ،جریمه نقدی بمیزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.

ماده 3- خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد :
مرتبه اول : جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال ،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم : جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، لغو پروانه مسئول فنی موسسه،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم : جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ،لغوپروانه مسئول فنی ،لغو پروانه تاسیس،توبیخ کتبی ودرج در پرونده پزشکی

ماده 4- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی و یا دخل وتصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول: جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم : جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران،لغو پروانه مسئول فنی،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
تبصره : میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.

ماده 5- بکارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار،صادره از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشند،در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:
مرتبه اول: جریمه نقدی به میزان یکصد هزارتا پانصد هزار ریال ،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول،لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات های مرتبه دوم ،لغو پروانه تاسیس.

ماده 6- صاحبان حرفه های پزشکی و پیرا پزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده 5 که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازات های زیر محکوم خواهند شد :
مرتبه اول: درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول،جریمه نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب .
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات های مرتبه دوم،محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.

ماده 7- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم خواهد شد :
مرتبه اول: جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم : علاوه بر مجازات های مرتبه اول ،لغو پروانه مسئول فنی
مرتبه سوم : علاوه بر مجازات های مرتبه دوم،لغو پروانه تاسیس
تبصره: افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذی صلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.

ماده 8- ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ،تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ،جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد :
مرتبه اول: توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول ،جریمه تقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال
مرتبه سوم: علاوه بر مجازات های مرتبه دوم ،لغو پروانه مسئول فنی

تبصره: درصورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تاسیس در مورد موسسات پزشکی (مشمولین مواد 3و4و5و7و8 ) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیئت موسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می گردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره موسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد.

ماده 9- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1و3و4و7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود،مجازات های مندرج ،مانع رسیدگی و پیگرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازات های مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.

ماده 10- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ،در هر مورد مجازات های مربوط اعمال خواهد شد.

ماده 11- در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.

ماده 12- کلیه درآمدهای حاصل از مجازات های این قانون به خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

فایل ها