تعالی خدمات بالینی

معرفی واحد:
تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنایارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردماست. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.

تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:
● 
توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی
برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیآمدهای بالینی

شرح وظایف تعالی خدمات بالینی:

  1. برنامه ریزی و اجرای مراحل تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک و عملیاتی حوزه درمان منطبق با برنامه های توسعه، اسناد بالادستی و سیاستهای دانشگاه
  2. پایش و ارزیابی فصلی و ماهیانه برنامه عملیاتی اختصاصی واحد های ستادی 
  3. ظرفیت سازی، آموزش و توانمند سازی رابطین مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  4. تشکیل کمیته های تخصصی (علمی/اجرایی) با مشارکت نمایندگان ستادی و رابطین مراکز
  5. ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و سنجه های مندرج در الگوهای مدیریت کیفیت
  6. مشارکت در  بازنگری برنامه استراتژیک
  7. ارزیابی مستمر مراکز با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقای کیفیت
  8. پیگیری و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء دانش و فن آوری در بیمارستانها